alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / Disturbing Picture /
anak vs bapak sumatra selatan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ad42666c0d770b5548b4567/anak-vs-bapak-sumatra-selatan

anak vs bapak sumatra selatan

kruntulugi

. (*) ˙uɐʞᴉɯnqǝʞᴉp ɥɐlǝʇ uɐp sɐlɥʞᴉ uɐƃuǝp ɐɯᴉɹǝuǝɯ ɥɐlǝʇ ɐuǝɹɐʞ ᴉsdoʇo ᴉp ʞnʇun ʞɐlouǝɯ ɐʎuɐƃɹɐnlǝʞ uɐɐʇuᴉɯɹǝd sɐʇɐ uɐp ɯnsᴉʌ uɐʞnʞɐlᴉp ɥɐpns uɐqɹoʞ ɐnpǝʞ pɐsɐɾ ᴉuᴉ ʇɐɐS
˙ɹɐnlǝʞ ɐɯɹǝds uɐɹᴉɐɔ ɐpɐ uɐp ɹnlnɾɹǝʇ ɥɐpᴉl ɐʎuᴉsᴉpuoʞ ᴉɹᴉp ɥnunq ɐuǝɹɐʞ loʇᴉɐS pɐsɐɾ ɐʎuɐɥ 'uɐɐʎɐᴉuɐƃuǝd ɐpuɐʇ-ɐpuɐʇ uɐʞnɯǝʇᴉp ʞɐpᴉʇ pɐsɐɾ ɐnpǝʞ ˙ᴉɹᴉp ɥnunq loʇᴉɐS uɐʞƃuɐpǝs 'ɐɯs∀ ʇᴉʞɐʎuǝd dɐpᴉƃuǝɯ uɐʇsɐW ɐɹɐʇuǝɯǝs uɐɐƃnp
¡uɐʞƃunʇunᴉp ɥɐlɐW oplɐuoɹ ouɐᴉʇsᴉɹƆ 'uǝɥɔunW uɹǝʎɐq sΛ pᴉɹpɐW lɐǝɹ ƃuɐqɯI ɹoʞǝɹ :ɐɔɐq
˙ɐʎuunqǝʞᴉp ʞnsnqɯǝɯ lɐƃƃuᴉuǝɯ ɥɐpns uɐʞnɯǝʇᴉp ƃuɐʎ ʞɐuɐ uɐp ʞɐdɐq uɐʞɐdnɹǝɯ uɐqɹoʞ ɐnp ɐpɐ uɐʞɹɐuǝqɯǝɯ HS uɐᴉɟl∀ nʇdI 'ɐɹɐʇ∩ lɐʞnuǝԀ ʞǝslodɐʞ
˙ɐʎlnW ɐƃɹɐW uɐdɐᴉsɹǝd ɐsǝp ɥɐʎɐlᴉʍ ᴉp unqǝʞ ᴉɐʎundɯǝɯ ƃuɐʎ uɐʇɐlǝS ᴉɐɹᴉdɯǝ┴ ɐsǝp ɐƃɹɐʍ uɐʞɐdnɹǝɯ uɐqɹoʞ ɐnpǝʞ 'ᴉnɥɐʇǝʞᴉp
qɐɥɐɥS ɐzᴉɹ ᴉɐʞɐdᴉp ƃuɐʎ ɐqoʞɹɐN ᴉuI ɐʇɐʎuǝ┴ ᴉsɐʇᴉlᴉqɐɥǝɹ ᴉuɐlɐſ uɐʞ∀ 'ɐʎuuɐɯǝ┴ ɐɯɐsɹǝq dɐʞƃuɐʇᴉp :ɐɔɐq
˙ɐʎuɐnpǝʞ ʇɐɥᴉlǝɯ ƃuɐʎ ɐpɐ ʞɐpᴉʇ nʇᴉ ɥɐlǝʇǝs 'nlɐl ᴉɹɐɥ ɐɯᴉl ɹɐʇᴉʞǝs sɐʇᴉʌᴉʇʞɐɹǝq ɥᴉsɐɯ uɐqɹoʞ ɐnpǝʞ ʇɐɥᴉlǝɯ ƃuɐʎ ɐpɐ qɐqǝs 'nlɐl ƃuɐʎ ᴉɹɐɥ ɐɯᴉl ɹɐʇᴉʞǝs ᴉpɐɾɹǝʇ uɐʞɐɹᴉʞɹǝdᴉp ʇnqǝsɹǝʇ uɐᴉpɐɾǝʞ 'uɐƃuɐdɐlᴉp undɯᴉɥᴉp ƃuɐʎ ᴉsɐɯɹoɟuᴉ ʇnɹnuǝW
˙ʞnsnqɯǝɯ ɥɐlǝʇ ƃuɐʎ ᴉsᴉpuoʞ uɐƃuǝp ɐʎuɯnlǝqǝs uɐʞnɯǝʇᴉp ƃuɐʎ ɐʎuɥɐʎɐ pɐsɐɾ uɐƃuǝp ɐɯɐs ɹᴉdɯɐɥ ɐʎuᴉsᴉpuoʞ uɐʞnɯǝʇᴉp ɐʞᴉʇǝʞ loʇᴉɐS pɐsɐſ
˙ɐʞǝɹǝɯ ʞᴉlᴉɯ unqǝʞ ɯɐlɐp ɥᴉsɐɯ uɐp 'ɹǝʇǝɯ snʇɐɹ ɐdɐɹǝqǝq ɹɐʇᴉʞǝs ʞɐɹɐɾɹǝq ɐʎuɐɥ ƃuɐʎ ɐʎuɥɐʎɐ ɥɐzɐuǝɾ uɐnɯǝuǝd ʇɐdɯǝʇ ᴉɹɐp ɥnɐɾ ʞɐʇ ƃuɐʎ ᴉsᴉsoԀ
ɥɐɹnW ɹǝdnS ɐƃɹɐH uɐƃuǝp ʇɹɐɯɹǝdʎH ᴉp ᴉʇɐɯʞᴉuᴉp ɐsᴉq ɐɯɹnʞ sᴉuǝſ ɐdɐɹǝqǝq 'uɐɥpɐɯɐɹ ƃuɐlǝſ :ɐɔɐq
˙uoɥod ɥɐnqǝsᴉp ƃunʇuɐƃɹǝʇ ᴉsᴉsod uɐƃuǝp 'uɐʇsɐW ʞɐuɐ ɥɐlɐpɐ uᴉɐl ʞɐʇ ƃuɐʎ (0Ɛ) loʇᴉɐS pɐsɐɾ uɐʞnɯǝuǝɯ ᴉlɐqɯǝʞ ɐƃɹɐʍ (8Ɩ0ᄅ/ㄣ/ƐƖ) uᴉɹɐɯǝʞ ʇɐɯnſ ᴉɹɐɥ ɐpɐd ɐʎuᴉɹɐɥ uɐʞosǝǝʞ uɐᴉpnɯǝʞ
˙ᴉlɐԀ uǝʇɐdnqɐʞ ɐɹɐʇ∩ lɐʞnuǝԀ uɐʇɐɯɐɔǝʞ uɐʇɐlǝS ᴉɐɹᴉdɯǝ┴ ɐsǝp ᴉp ɐʎuunqǝʞ ɯɐlɐp lᴉɔǝʞ ᴉɐƃunS ᴉp dnʞƃunlǝʇ ᴉsᴉsod uɐƃuǝp (08) uɐʇS sɐᴉlɐ uɐʇsɐW ɥɐlɐpɐ nlɐl (8Ɩ0ᄅ/ㄣ/ᄅƖ) sᴉɯɐʞ ɐpɐd ɐƃɹɐʍ ɥǝlo uɐʞnɯǝʇᴉp ɐɯɐʇɹǝd pɐsɐſ
˙ɐpǝqɹǝq ƃuɐʎ ʇɐdɯǝʇ uɐp nʇʞɐʍ ɐpɐd ᴉʞsǝɯ '(0Ɛ) loʇᴉɐS ɐʎuʞɐuɐ uɐp (08) uɐʇsɐW ᴉuʞɐʎ ʞnsnqɯǝɯ ɥɐlǝʇ ƃuɐʎ ɥɐzɐuǝɾ ɐnp uɐnɯǝʇ uɐƃuǝp uɐʞɹɐdɯǝƃᴉp ᴉlɐԀ uǝʇɐdnqɐʞ ɐɹɐʇ∩ lɐʞnuǝԀ uɐʇɐɯɐɔǝʞ uɐʇɐlǝS ᴉɐɹᴉdɯǝ┴ ɐsǝp ɐƃɹɐManak vs bapak sumatra selatananak vs bapak sumatra selatananak vs bapak sumatra selatananak vs bapak sumatra selatan
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 3
bonus push up sehat

anak vs bapak sumatra selatan
Kontlologi garek copy paste ae ndadak di walik barang, terah jembot emoticon-Mad

Btw uenak mesti ambune emoticon-Genit opo maneh di dulit sitik terus di emut emoticon-Genit
Quote:


Nek trimo kopi paste gak seru om emoticon-Betty

Wuahahahaha
Gua ganteng gak?anak vs bapak sumatra selatan
Diubah oleh kitten.meow
Sing ngisor dewe iku lg ngopo ya?
Lho yo Sandale ilang emoticon-Frown
Ditemukan sudah membusuk... emoticon-Matabelo
anak nakal emoticon-Bingung
Tulisan nyah kuwalik emoticon-EEK!
Membusuk emoticon-Busa
lǝʌɐɹ┴ SΛ nɹɐq lS lǝʌɐɹ┴
˙˙˙ƃuɐɾn˥ ƃunƃɐnR uɐʇ emoticon-Cool
jingux tulisane marai mumet. emoticon-Traveller
Quote:


mbuh dadi ra iso mbaca yo um gans
Sulit untuk dikenali lagi..... emoticon-norose
Sungguh menyayat hatiemoticon-Berduka (S)
Quote:


Ini om napas dewa yak?emoticon-Thinking
Skip aja dah bacanya emoticon-Cape d... (S)
Woghh bosooookkk emoticon-Matabelo
Habis.. emoticon-Mewek
Mumet mocone assu...
Halaman 1 dari 3


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di