thank gan.. ane praktekin di kantor ane klo lg lembur sampe malem